Tiskové zprávy

 

Tiskové prohlášení Celostátní asociace Romů v ČR

Události ve Šluknovském výběžku i v řadě dalších jiných měst naší země ukazují na závažné problémy v soužití, které mohou vyústit v etnické nepokoje. Životní úroveň části romské populace se oproti minulému režimu značně zhoršila, nemalá část je dlouhodobě nezaměstnaná a žije v nepřijatelných podmínkách na okraji společnosti. Romové čelí značnému mediálnímu tlaku a častým protiromským pochodům a demonstracím. Tuto nelichotivou situaci a krizi v soužití mezi námi využívají extremisté a populisté ke svému zviditelnění se, což pokládáme za hrozbu pro další demokratický vývoj v naší zemi.

Vedení naší asociace se z tohoto důvodů dne 11. června 2012 sešlo s předsedou vlády ČR Petrem Nečasem. Obsahem jednání bylo zejména diskuse o aktuální situaci života romské menšiny a doporučení vládě ČR ke zlepšení stávající situace.

Na tomto jednání jsme mimo jiné doporučili vládě ČR:

  • aby opětovně zřídila post Ministra vlády ČR pro lidská práva nebo nově post Zmocněnce vlády ČR pro romskou menšinu, a to se silným mandátem a kapacitou řešit složitost situace Romů v jednotlivých regionech. Součástí takto nově vzniklé instituce by měla být i vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

  • v rámci nového programového období 2014 – 2020 vytvořit operační program na Podporu integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit, a to s nezbytnou alokací finančních prostředků na komplexní integrační projekty v jednotlivých krajích ČR. Cílem by mělo být zvýšení zaměstnanosti a vzdělanosti úrovně Romů žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Bohužel však musíme konstatovat, že premiér naše návrhy a doporučení, dostatečně nevyslyšel, což nás velmi mrzí. Stávající stav řešení situace romských komunit pokládá za dostatečný a zásadní změny v této oblasti učinit nehodlá. Současná vládní koalice řešení této problematiky, dle našeho názoru podceňuje a neuvědomuje si neblahé důsledky, které mohou nastat.

Současné řešení situace romských komunit prostřednictvím Úřadu vládní zmocněnkyně pro lidská práva pokládáme za nedostačující. Potřebujeme akceschopnou instituci na které budou participovat i kvalifikovaní odborníci z řad romské komunity. Potřebujeme instituci, která bude disponovat adekvátními prostředky z národních zdrojů i z prostředků strukturálních fondů EU. Instituci, která bude schopna spolu se starosty dotčených měst a obcí tuto problematiku náležitě řešit. Aktivní zapojení místních i regionálních samospráv do této oblasti je klíčové, neboť k sociální a ekonomické integraci dochází zejména na lokální úrovni.

Je nutné si uvědomit, že zásadní a systémové změny v této problematice romští aktivisté i nevládní organizace bez náležité politické vůle a podpory zejména vlády ČR, ale i místních a regionálních autorit nejsou schopni učinit samostatně. To musí učinit pouze politici na všech úrovních.

Z tohoto důvodu vyzýváme vládu ČR, aby:

  • vytvořila post Zmocněnce vlády ČR pro romskou menšinu, a to se silným mandátem a kapacitou řešit složitost situace Romů v jednotlivých regionech ČR

  • učinila konkrétní kroky a opatření při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v romských lokalitách

  • odstranila bariéry, které brání romským dětem se vzdělávat mimo hlavní vzdělávací proud

  • začala řešit neutěšenou politiku bydlení pro lidi nacházejí se v hmotní nouzi

  • provedla analýzu efektivity doposud vynaložených finančních prostředků ze strukturálních fondů EU s ohledem na situaci a postavení romské národnostní menšiny v České republice

Celostátní asociace Romů v ČR vyzývá k urychlenému řešení situace v Přednádraží

 

Situaci ohledně vystěhování 200 obyvatel chátrajících domů v ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze pozorně sledujeme a v této souvislosti vyzýváme představitele městského obvodu o co nejrychlejší řešení vzniklé situace.

Vyzýváme městskou část, aby zajistila všem obyvatelům těchto domů přechodné bydlení na ubytovnách, a nájemníkům, kteří řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, přidělila adekvátní bydlení ve svém obvodu.

Současná situace nejenom v Ostravě, ale i v jiných městech ČR, ukazuje na alarmující stav v oblasti bytové politiky pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Nedostupnost bydlení pro lidi v hmotné nouzi udržuje sociálně vyloučené osoby v začarovaném kruhu. Vzhledem ke špatné sociálně-ekonomické situaci nemá většina romských rodin s dětmi přístup k vlastnickému bydlení a využívá nájemní bydlení, případně bydlení na předražených ubytovnách. Romské rodiny rovněž velmi obtížně získají nájemní bydlení prostřednictvím realitních kanceláří a to i v případech, kdy řádně pracují a mají finanční prostředky na hrazení nájmu. Mnoho romských rodin je tak vytěsňováno do ubytoven a holobytů v okrajových částech měst s nízkou nebo žádnou dostupností služeb. Většinou se jedná o nezkolaudované a zdravotně závadné domy a byty. Tento stav je alarmující.

V této souvislosti vyzýváme vládu ČR, aby se problematikou bydlení pro osoby nacházející se v hmotné nouzi začala velmi vážně zabývat. Je nezbytně nutné vypracovat věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který by systematicky a zcela konkrétně upravil postavení státu a povinnosti měst a obcí v oblasti bytové politiky ve vztahu k osobám ohroženým sociálním vyloučením, vymezil cílovou skupinu osob, definoval minimální standard bydlení a vytvořil právní rámec pro tvorbu bytového fondu pro účely sociálního bydlení.

Zkušenosti z praxe i výzkumy naznačují, že absence možnosti bydlení a následná migrace rodin s dětmi, je jednou z výrazných barier vstupu na otevřených trh práce i úspěšnosti dětí ve školách a dalším vzdělávání.

Oblast bydlení tak patří mezi nejproblémovější oblasti života romských komunit v České republice.